Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT Zorg van Oranje

Verwerken van persoonsgegevens

Zorg van Oranje heeft als kernactiviteit het verlenen van zorg en dienstverlening gerelateerd aan preventie en zorg.  Bij deze zorg- en dienstverlening aan cliënten verwerken we persoonsgegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en gezondheidsgegevens;
 • de zorgvraag/indicatie cliënt en de geleverde zorg;
 • zorgplan en rapportages over verleende zorg;
 • Toegediende medicatie. Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen.

Wanneer wij gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het verlenen van de benodigde en overeengekomen zorg;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan verplichtingen van de financiers van de zorg (zorgkantoren, gemeenten, zorgverzekeraars);
 • het beheren van ons cliëntenbestand;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van rapportages;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het kunnen uitvoeren van de zorgovereenkomst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw
 • belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze relatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebben betrekking op:

 • te weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Frank van Veen, te bereiken via info@zorgvanoranje.nl.
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.  

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiers zoals zorgkantoor, gemeente of ziektekostenverzekeraar.
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals ICT-dienstverleners;

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Wijzigingen van het Privacy-statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als cliënt? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@zorgvanoranje.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens van Zorg van Oranje zijn:

 • adres: Hoofdstraat 24, 7901 JP Hoogeveen
 • telefoon: 0528 - 726101
 • algemene e-mail: info@zorgvanoranje.nl
 • functionaris gegevensbescherming: info@zorgvanoranje.nl
 • klachten: info@zorgvanoranje.nl
 • website: www.zorgvanoranje.nl

Wij hebben met Zorg van Oranje en JijZorgt een fijne en goede samenwerking. Samen proberen we er elke dag weer het beste van te maken!

Cosis Flex

Sinds ik jullie heb leren kennen is mijn leven zoveel beter geworden. Ik ervaar veel minder druk en stress in mijn werk, omdat ik weet dat ik altijd op JijZorgt en Zorg van Oranje kan terugvallen.

Threa – planner zorginitiatief de Bosk

Mijn ervaring met jullie als planners is erg positief een fijne samenwerking en altijd meedenken naar oplossing.

Marianne - Begeleider